ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIE WG NASZEGO DZIENNIKA

Przygotował Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl

 

NASZ DZIENNIK

Wtorek, 17 kwietnia 2007, Nr 90 (2803)

Piotr Misztal www.naszdziennik.pl

 

 

 

Głosowanie nad poprawkami przewidującymi zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP.

Poprawki te mówiły, że życie człowieka jest prawnie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci,

a człowiek posiada niezbywalną godność od chwili poczęcia. Wniosek mniejszości


PiS (153 posłów) Głosow
ało - 124 | Za - 59 | Przeciw - 1 | Wstrzymało się - 64 | Nie głosowało - 29

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Małgorzata Maria Bartyzel
Jerzy Bielecki
Bogusł
aw Bosak
B
arbara Bubula
Zbigniew Chmielowiec
Ark
adiusz Czartoryski
Andrzej Ćwierz
Zbigniew Girzyński
Mieczysł
aw Golba
Kazimierz Gołojuch
Artur Górski
Kazimierz Gwiazdowski
Grzegorz J
anik
Jędrzej Jędrych
Marek Jurek
Krzysztof Jurgiel
Lucj
an Karasiewicz
Wiesł
aw Kilian
D
ariusz Antoni Kłeczek
Lech Koł
akowski
Henryk Kowalczyk
Zbigniew Koz
ak
J
an Filip Libicki
Alojzy Lysko
Marek Jerzy Łatas
Krzysztof M
aciejewski
T
adeusz Madziarczyk
Ewa Malik
Jerzy M
aterna
Marek Matuszewski
Krzysztof Mikuł
a
Wojciech Mojzesowicz
Kazimierz Moskal
M
aria Teresa Nowak
H
alina Olendzka
D
ariusz Olszewski
St
anisław Ożóg
Ann
a Pakuła-Sacharczuk
Robert P
antera
St
anisław Pięta
M
arian Piłka
T
adeusz Plawgo
Marek Polak
Giov
anni Roman
Edward Siarka
Andrzej Szl
achta
Grzegorz Tobiszowski
J
acek Tomczak
Mieczysł
aw Walkiewicz
Rysz
ard Wawryniewicz
Lucyn
a Wiśniewska
T
adeusz Wita
Mich
ał Wojtkiewicz
T
adeusz Woźniak
M
arzena Wróbel
St
anisław Zając
awomir Zawiślak
M
aria Zuba
J
arosław Żaczek

Marian Tomasz Goliński

Andrzej Adamczyk
Marek Ast
J
acek Bogucki
Jo
achim Brudziński
Teres
a Ceglecka-Zielonka
Aleksander Chłopek
D
aniela Chrapkiewicz
T
adeusz Cymański
Krzysztof Cz
arnecki
Witold Cz
arnecki
Edward Czesak
Leszek Dobrzyński
Zbigniew Dol
ata
Ludwik Dorn
Tom
asz Mirosław Dudziński
Szymon St
anisław Giżyński
M
ałgorzata Gosiewska
Jerzy Gosiewski
Przemysł
aw Edgar Gosiewski
Tom
asz Górski
Adam Hofman
Mich
ał Jach
D
awid Jackiewicz
J
arosław Jagiełło
Wojciech J
asiński
J
arosław Kaczyński
Karol Karski
awomir Kłosowski
Robert Koł
akowski
J
acek Kościelniak
M
aks Kraczkowski
Leon
ard Krasulski
Piotr Krzywicki
Marek Kuchciński
J
acek Kurski
Tom
asz Latos
Adam Lipiński
Andrzej Liss
M
arzena Machałek
Tom
asz Markowski
Mirosł
awa Masłowska
Kazimierz Matuszny
Be
ata Mazurek
Krzysztof Mich
ałkiewicz
Ark
adiusz Mularczyk
Aleks
andra Natalli-Świat
Marek Opioła
Ann
a Paluch
Bolesł
aw Grzegorz Piecha
P
aweł Poncyljusz
M
ałgorzata Sadurska
Marek Surmacz
Marek Suski
Wojciech Piotr Sz
arama
Jol
anta Szczypińska
B
artłomiej Szrajber
Be
ata Szydło
Zbigniew W
assermann
J
adwiga Wiśniewska
Elżbiet
a Witek
Mich
ał Wójcik
P
aweł Zalewski
J
arosław Zieliński
Zbigniew Ziobro

Waldemar Andzel
Iwon
a Arent
Andrzej Mikoł
aj Dera
J
acek Falfus
K
arolina Gajewska
Czesł
aw Hoc
Be
ata Kempa
Iz
abela Kloc
P
aweł Kowal
Krzysztof Lipiec
B
arbara Marianowska
Antoni Mężydło
J
an Ołdakowski
Jerzy Pol
aczek
Adam Rogacki
J
arosław Rusiecki
Monik
a Ryniak
D
ariusz Seliga
J
arosław Sellin
J
arosław Stawiarski
M
ałgorzata Stryjska
St
anisław Szwed
J
an Szyszko
Krzysztof Tchórzewski
Kazimierz Michał Ujazdowski
Andrzej W
alkowiak
W
aldemar Wiązowski
Artur Z
awisza
Łuk
asz Zbonikowski

 

Inne partie

PO (131 posłów) Głosow
ało – 126 | Za – 22 | Przeciw – 74 | Wstrzymało się – 30 | Nie głosowało - 5

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Łukasz Maria Abgarowicz
Marek Biernacki
Jerzy Budnik
Jo
anna Fabisiak
Krzysztof G
adowski
Aleksander Grad
Andrzej Gut-Mostowy
Włodzimierz Witold K
arpiński
Kazimierz Kleina
Józef Piotr Klim
T
adeusz Kopeć
Mirosł
aw Koźlakiewicz
Tom
asz Kulesza
St
anisław Lamczyk
Konst
anty Miodowicz
Kazimierz Plocke
Ireneusz R
aś
Andrzej Smirnow
M
aciej Świątkowski
J
arosław Urbaniak
Wojciech Wilk
Wojciech Ziemni
ak

Tadeusz Aziewicz
Bogdan Bojko
Be
ata Bublewicz
Bożenn
a Bukiewicz
Zbigniew Chlebowski
Andrzej Czerwiński
Grzegorz Dolni
ak
Mirosł
aw Michał Drzewiecki
J
arosław Duda
W
aldy Dzikowski
Jerzy Feliks Fedorowicz
Ark
ady Fiedler
Andrzej G
ałażewski
Cez
ary Grabarczyk
P
aweł Graś
R
afał Grupiński
Krzysztof Grzegorek
Andrzej H
alicki
Jol
anta Hibner
St
anisław Tadeusz Huskowski
T
adeusz Jarmuziewicz
D
anuta Jazłowiecka
M
ałgorzata Kidawa-Błońska
Rysz
ard Knosala
M
agdalena Kochan
Bronisł
aw Komorowski
Ewa Kopacz
Leszek Korzeniowski
Jerzy Kozdroń
J
acek Krupa
Tom
asz Lenz
Krzysztof Lisek
Elżbiet
a Łukacijewska
Be
ata Małecka-Libera
Andrzej M
arkowiak
Aldon
a Młyńczak
Iz
abela Katarzyna Mrzygłocka
awomir Nowak
Tom
asz Piotr Nowak
Alicj
a Olechowska
P
aweł Olszewski
Zbigniew P
acelt
awomir Jan Piechota
Elżbiet
a Pierzchała
D
anuta Pietraszewska
Teres
a Piotrowska
Juli
a Pitera
Elżbiet
a Radziszewska
J
an Rokita
Ark
adiusz Rybicki
awomir Rybicki
J
an Rzymełka
Grzegorz Schetyn
a
Krystyn
a Skowrońska
Jo
anna Skrzydlewska
Mich
ał Stuligrosz
W
aldemar Szadny
Tom
asz Szczypiński
J
akub Szulc
Krystyn
a Szumilas
Iwon
a Śledzińska-Katarasińska
P
aweł Śpiewak
Tom
asz Tomczykiewicz
Don
ald Tusk
Robert Tyszkiewicz
J
arosław Wałęsa
Ewa Więckowska
Marek Wójcik
Eugeniusz Wycisło
J
an Wyrowiński
Krzysztof Z
aremba
Bogdan Zdrojewski
Ann
a Zielińska-Głębocka
St
anisław Żmijan

Robert Ambroziewicz
P
aweł Arndt
Urszul
a Augustyn
Andrzej Biern
at
St
anisław Marcin Chmielewski
J
anusz Chwierut
Andrzej Czum
a
St
anisław Gawłowski
Tom
asz Głogowski
St
anisław Andrzej Gorczyca
Domicel
a Kopaczewska
Roman Kosecki
D
ariusz Lipiński
Ark
adiusz Litwiński
Czesł
aw Mroczek
awomir Nitras
St
anisława Anna Okularczyk
M
aria Pasło-Wiśniewska
Wojciech Zbigniew Pichet
a
D
amian Raczkowski
H
alina Rozpondek
J
akub Rutnicki
Zbigniew Ryn
asiewicz
Wojciech S
aługa
Be
ata Dorota Sawicka
Henryk Siedlaczek
Lidi
a Staroń
J
an Walenty Tomaka
Ewa Wolak
J
adwiga Zakrzewska

Józef Berger
Seb
astian Karpiniuk
R
afał Muchacki
J
anusz Palikot
Adam Szejnfeld

 

 

 
SLD (55 posłów) Głosow
ało – 55 | Za – 0 | Przeciw – 54 | Wstrzymało się – 1 | Nie głosowało - 0

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

 

Anita Błochowiak
Kazimierz Chrzanowski
Gr
ażyna Jolanta Ciemniak
Piotr G
adzinowski
Tom
asz Garbowski
Witold Gintowt-Dziew
ałtowski
Henryk Gołębiewski
T
adeusz Iwiński
Ewa Janik
Elżbiet
a Jankowska
Iz
abela Jaruga-Nowacka
awomir Jeneralski
Wiesł
aw Jędrusik
Rysz
ard Kalisz
Witold Klep
acz
J
an Kochanowski
J
anusz Krasoń
Grzegorz Kurczuk
Krysti
an Łuczak
Krystyn
a Łybacka
W
aaw Martyniuk
Henryk Milcarz
T
adeusz Motowidło
Grzegorz N
apieralski
Wojciech Olejnicz
ak
M
ałgorzata Ostrowska
Artur Ostrowski
Sylwester P
awłowski
J
acek Piechota
K
atarzyna Maria Piekarska
St
anisław Piosik
Wojciech Pom
ajda
St
anisława Prządka
St
anisław Rydzoń
Jo
anna Senyszyn
Szczep
an Skomra
St
anisław Stec
adysław Stępień
Włodzimierz Stępień
Marek Strzaliński
Wiesł
aw Andrzej Szczepański
Jerzy Szm
ajdziński
J
an Szwarc
Jol
anta Szymanek-Deresz
Mich
ał Tober
T
adeusz Tomaszewski
Jerzy Wenderlich
Marek Wikiński
Bogusł
aw Wontor
Grzegorz Woźny
St
anisław Wziątek
Zbyszek Z
aborowski
Rysz
ard Zbrzyzny
J
anusz Zemke

Eugeniusz Czykwin

 

 

 

Samoobrona (46 posłów) Głosowało - 38 | Za – 26 | Przeciw – 4 | Wstrzymało się – 8 | Nie głosowało - 8

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Mieczysław Aszkiełowicz
J
an Bednarek
Ren
ata Beger
Zofi
a Grabczan
Andrzej Grzesik
D
anuta Hojarska
Mirosł
aw Krajewski
Lech Kurop
atwiński
Andrzej Lepper
S
andra Lewandowska
J
an Łączny
Wanda Łyżwińska
W
aldemar Nowakowski
M
ałgorzata Olejnik
Adam Ołdakowski
M
arzena Paduch
Krzysztof Sikor
a
Grzegorz Skwierczyński
W
aldemar Starosta
Józef Stępkowski
Leszek Sułek
Regin
a Wasilewska-Kita
Elżbiet
a Wiśniowska
Genowef
a Wiśniowska
Lech Woszczerowicz
Jerzy Z
awisza

Hubert Costa
Grzegorz Koł
acz
Czesł
aw Litwin
Lech Szym
ańczyk

Krzysztof Filipek
Alin
a Gut
Edward Józef Kiedos
R
ajmund Moric
M
ateusz Piskorski
Zenon Wiśniewski
Marek Wojtera
J
anusz Marek Wójcik


Bolesław Borysiuk
St
anisław Łyżwiński
J
anusz Maksymiuk
Ren
ata Rochnowska
Wojciech
Romaniuk
Gr
ażyna Tyszko
M
aria Zbyrowska
Jerzy Żyszkiewicz 
LPR (29 posłów) Głosow
ało – 29 | Za – 29 | Przeciw – 0 | Wstrzymało się – 0 | Nie głosowało - 0

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Przemysław Andrejuk
Witold B
ałażak
Krzysztof Bos
ak
Edward Ciągło
J
anusz Dobrosz
Andrzej Fedorowicz
Roman Giertych
Witold H
atka
J
an Jarota
Marek Kawa
J
anusz Kołodziej
Andrzej M
ańka
Arnold M
asin
H
alina Murias
Leszek Murzyn
Mirosł
aw Orzechowski
Edward Ośko
St
anisław Papież
R
adosław Parda
D
aniel Pawłowiec
Szymon P
awłowski
Elżbiet
a Ratajczak
Bogusł
aw Sobczak
Antoni Sosnowski
Robert Strąk
Piotr Ślus
arczyk
R
afał Wiechecki
Wojciech Wierzejski
St
anisław Zadora

 

 

 

 


PSL (25 posłów) Głosow
ało – 23 | Za – 19 | Przeciw – 3 | Wstrzymało się – 1 | Nie głosowało - 2

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Jan Bury
Bronisł
aw Dutka
Eugeniusz Grzeszcz
ak
Andrzej Grzyb
St
anisław Kalemba
Mieczysł
aw Kasprzak
Andrzej Kłopotek
J
an Łopata
Krystyn
a Ozga
Andrzej P
ałys
Mirosł
aw Pawlak
W
aldemar Pawlak
Marek Sawicki
T
adeusz Sławecki
Henryk Smolarz
Fr
anciszek Jerzy Stefaniuk
Zbigniew Włodkowski
Wiesł
aw Woda
Józef Zych

Jarosław Kalinowski
Aleksander Sopliński
St
anisław Żelichowski

Mieczysław Marcin Łuczak

Edmund Borawski
Mirosł
aw Maliszewski

 RLCh (8 posłów) Głosow
ało – 7 | Za – 7 | Przeciw – 0 | Wstrzymało się – 0 | Nie głosowało - 1

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Józef Cepil
Piotr Cybulski
T
adeusz Dębicki
Bogusł
aw Kowalski
G
abriela Masłowska
Ann
a Sobecka
Krzysztof Szyg
a

 

 

Józef Pilarz 
 
RLN (3 posłów) Głosow
ało – 2 | Za – 1 | Przeciw – 0 | Wstrzymało się – 1 | Nie głosowało - 1

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Bernard Ptak

 

Halina Molka

Jan Bestry

 

 

Niezrzeszeni (10 posłów) Głosowało – 9 | Za – 2 | Przeciw – 1 | Wstrzymało się – 6 | Nie głosowało - 1

ZA OCHRONĄ ŻYCIA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

NIE GŁOSOWALI

Na tych można głosować

Na tych nie należy głosować

TAK TAK

NIE NIE

Marian Daszyk
Zygmunt Wrzodak

Czesław Fiedorowicz

Alfred Budner
Rysz
ard Galla
Rysz
ard Kaczyński
Henryk Kroll
Henryk Młynarczyk
Andrzej Ruciński

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIE wg NASZEGO DZIENNIKA

Piotr Misztal www.naszdziennik.pl