Polska Zbrojna
Start Publicystyka Polska Zbrojna Szkolny impas (PZ 22/2011)

Szkolny impas (PZ 22/2011)

Drukuj PDF

Akademizacja czy konsolidacja?

Czterdziestu siedmiu posłów połączonych sejmowych komisji edukacji i obrony opowiedziało się 11 maja 2011 roku za powtórnym przyjęciem zawetowanej przez prezydenta ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej. Jedna posłanka wstrzymała się od głosu, a jeden poseł był przeciw. Przedstawiciele czterech głównych klubów parlamentarnych zadeklarowali, że gdy ustawa stanie na plenarnym posiedzeniu, ich kluby znów ją poprą. Pewnie dojdzie do tego już pod koniec maja, bo personelowi łączących się w akademię podmiotów – Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i 6 Szpitala Wojskowego – zależy na czasie.

AL ma zacząć działać od 1 września 2011 roku. „Jeśli sejm odrzuci weto prezydenta, nie będziemy mieli wakacji. Chcemy dobrze przygotować się do działania w nowej formule. Nie może być falstartu”, powiedział „Polsce Zbrojnej” generał brygady doktor pilot Jan Rajchel, rektor-komendant WSOSP.

ANTYKONSOLIDACJA

Prezydent Bronisław Komorowski przez weto ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej (18 marca 2011 roku) próbował wstrzymać zmiany w szkolnictwie podległym ministrowi obrony. W skierowanym do sejmu wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy nazwał je „najbardziej opóźnioną w procesie transformacji częścią sił zbrojnych”, a propozycje przekształceń „jednoznacznie antykonsolidacyjnymi, zakładającymi utrwalanie organizacyjnego i funkcjonalnego rozproszenia szkolnictwa”. Stwierdził, że „trudno zaakceptować rozpoczęty w drodze inicjatywy poselskiej, a nie rządowej proces, który może doprowadzić, wbrew intencjom autorów, do marginalizacji kształcenia pilotów wojskowych”. Według niego inicjatywa legislacyjna powinna być poprzedzona szczegółowymi analizami w MON.

Argumenty te powtórzył na spotkaniu z posłami 11 maja szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego profesor Stanisław Koziej. Dodał wtedy, że w Niemczech, mających siły zbrojne ponad półtora raza większe od polskich, istnieją dwie akademie wojskowe, we Francji (trzy razy większe) – jedna wojskowa uczelnia akademicka, w Wielkiej Brytanii (półtora raza większe) – jedna zintegrowana uczelnia akademicka. „Czy musimy być tak oryginalni w skali światowej? Nasze wojsko potrzebuje jednej uczelni lub dwóch akademickich. Do tego powinniśmy zmierzać, a nie akademizować zawodowe szkoły oficerskie. To, że one działają na podstawie ustawy «Prawo o szkolnictwie wyższym» nie znaczy, że wszystkie mają być dla sił zbrojnych utrzymywane”. Profesor Koziej przyznał też, że prezydent zdecydował się na weto, ponieważ chciał skłonić posłów do ponownej refleksji, i brał pod uwagę to, że nie zmieni zasad głosowania w sejmie. „Czy to jednak znaczy, że jeśli ma swoje racje, to nie powinien ich przedstawiać?”.

Weto zaskoczyło posłów, którzy 25 lutego, przy jednym lub dwóch posłach wstrzymujących się od głosu, uchwalili ustawę, odrzuciwszy wszystkie merytoryczne zastrzeżenia senatorów, a wcześniej także uwagi szefa BBN. Zaskoczyło też kierownictwo MON oraz personel WSOSP, WIML i 6 SzW oraz następnej w kolejce do akademizacji WSO Wojsk Lądowych. Powstał pat.

Wszyscy zainteresowani sprawą wydawali się świadomi, że szkolnictwo wymaga zmian w obliczu nadchodzącego niżu demograficznego i mniejszego zapotrzebowania resortu obrony na kolejne zastępy podporuczników. Nie byli jednak pewni, w jakim kierunku zmiany te powinny pójść. Choć wybór jest w zasadzie ograniczony: akademizacja i samodzielność albo głęboka konsolidacja. Teraz udało się znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji. Nasi rozmówcy z Dęblina wierzyli, że tak będzie. Wskazywali, że ustawa o AL ma skonsolidować trzy instytucje, wychodzi więc naprzeciw intencjom prezydenta i nie staje na przeszkodzie ewentualnemu połączeniu w przyszłości AL z innymi uczelniami.

„Będzie to co najwyżej kolejny stopień konsolidacji, jeśli koncepcja taka zwycięży”, zapewniali i prosili o zachowanie anonimowości. „Zmieni się jedynie status naszej szkoły, która konsekwentnie dąży do podnoszenia poziomu kształcenia. Robilibyśmy to nawet wtedy, gdybyśmy nie byli akademią. Tego nikt nie mógłby nam zabronić”.

NIE MA MOCNYCH

W latach 1945−1967 istniało w Polsce łącznie 45 szkół oficerskich oraz 11 akademii wojskowych. Po roku 1968, kiedy w życie weszła ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym, do początku lat dziewięćdziesiątych działało 11 wyższych szkół oficerskich oraz pięć akademii. Po dwóch dekadach reform pozostały nam już tylko trzy akademie oraz dwie wyższe szkoły oficerskie. Dziesięć lat temu, gdy ze stanowiska ministra obrony ustępował

Bronisław Komorowski, zostawił następcom do zreformowania „ostatnią nieruszoną dziedzinę wojska”, na której zreformowanie nie wystarczyło mu jako ministrowi czasu − czyli osiem wojskowych szkół wyższych i 11 szkół chorążych. W atmosferze skandalu zwolnił wtedy ze stanowiska dyrektora nowo utworzonego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka, proponującego… konsolidację istniejących wtedy czterech akademii i czterech szkół oficerskich w Uniwersytet Obrony Narodowej oraz wygaszenie szkół chorążych.

Krzysztof Borowiak uważał, że osiem uczelni to za dużo dla 150-tysięcznej armii i że muszą one spełnić warunki powszechnego prawa o szkolnictwie wyższym, skoro nie chcą znaleźć się na marginesie rynku edukacyjnego. On pierwszy publicznie zaproponował sformowanie

uniwersytetu, najpierw z połączenia AON, WAT i WAM, a następnie z dokooptowanej do nich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych powstałej z fuzji szkół poznańskiej, wrocławskiej i toruńskiej. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i dęblińska WSOSP zasiliłyby go na końcu i przekształciły się w zamiejscowe wydziały UON (podobnie jak wydziały lekarski w Łodzi i lądowy w Poznaniu). Taka uczelnia byłaby autonomiczna i samofinansująca się, podporządkowana ministrowi obrony za pośrednictwem departamentu.

Borowiak żałował, że oparte na fachowych analizach argumenty (postulował, by siedzibą WSOWL był Poznań) napotykają opór w uczelniach i centrali MON: „Mocno lobbuje się za innymi rozwiązaniami. W grę wchodzą lokalne i środowiskowe ambicje oraz interesy”. Minister Komorowski zdymisjonował go (sąd zwolnienie anulował i nakazał wypłacenie 40 tysięcy odszkodowania), zarzucając ciężkie naruszenie obowiązków: lojalności i zasady apolityczności wiążącej członków korpusu służby cywilnej (poprzez naruszenie autorytetu kierownictwa resortu). Zarazem utrzymał cztery szkoły oficerskie, ale wstrzymał nabór do niektórych podchorążówek z powodu nadmiaru oficerów przed redukcją sił zbrojnych do 150 tysięcy żołnierzy.

MOŻE ZLIKWIDOWAĆ?

Cztery lata później z identycznym przekazem dla następców o potrzebie reformy szkolnictwa, na którą zabrakło sił i czasu rozstał się z posadą ministra Jerzy Szmajdziński. Jemu udało się połączyć Wojskową Akademię Medyczną z Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz trzy lądowe podchorążówki w WSOWL. Z kiepskim skutkiem, bo w resorcie „zapomniano” zamawiać w UM kształcenie podchorążych, i dziś, jak się żartuje, co trzeci lekarz wojskowy nosi nazwisko „vacat”. Promowana przez Szmajdzińskiego nowa pragmatyka służby marginalizowała studia w podchorążówkach i wprowadzała studium wojskowe dla magistrów cywilów w istocie polityk przyszedł do resortu z zamysłem likwidacji szkolnictwa wojskowego, które miał zastąpić zaciąg „awuców” (absolwentów wyższych uczelni cywilnych).

Ten właśnie minister w 2002 roku zlikwidował Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (procedurę uruchomił jeszcze Bronisław Komorowski). Na konto sukcesów należy mu zapisać wprowadzenie obowiązku legitymowania się przez kandydatów na oficerów wykształceniem wyższym drugiego stopnia (magisterskim lub równorzędnym). Wymóg ten obniżono w nowelizacji pragmatyki od stycznia 2010 roku. I teraz MON funduje indeksy tylko licencjackie. Jedynie słuchacze AMW muszą być magistrami, aby uzyskać uprawnienia morskie.

W 2007 roku rewolucyjne zmiany chciał wprowadzić w szkolnictwie minister Radosław Sikorski. Odtworzył departament i domagał się szybkiego połączenia podchorążówek w Uniwersytet Obrony Narodowej, czyli tego samego, co sześć lat wcześniej Borowiak. Zwolnił rektorów broniących autonomiczności szkół, wyznaczył nowych, a nawet powołał pełnomocnika odpowiedzialnego za sformowanie kampusu uniwersyteckiego. Zabrakło wtedy dyskusji ze środowiskiem akademickim, w której autorzy pomysłu przekonaliby doń senaty uczelni i uzyskali poparcie. Koncepcja ministra była kontestowana przez studentów i nauczycieli. Choć nie została wdrożona, wyrządziła uczelniom wiele szkód. Niepewni zatrudnienia wykładowcy rozstali się z placówkami.

NIE MA WYJŚCIA

Kolejny minister natychmiast anulował uczelniane decyzje zdymisjonowanego poprzednika, lecz niewiele ponadto miał szansę w szkolnictwie zrobić. Po krótkich rządach Aleksandra Szczygły tekę szefa MON przejął Bogdan Klich. Gdyby miał kierować się programem wyborczym Platformy Obywatelskiej z 2007 roku, to powinien dążyć do „zreformowania i skonsolidowania szkolnictwa wojskowego, w tym utworzenia ponadresortowej Akademii Bezpieczeństwa Narodowego jako eksperckiego i dydaktycznego zaplecza najwyższych władz państwa w dziedzinie bezpieczeństwa zintegrowanego”. Obowiązywała już jednak ustawa z 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”, włączająca placówki wojskowe w powszechny system szkolnictwa wyższego w Polsce i Europie (proces boloński), przyznająca im autonomiczność. Skutkiem czego było nadanie także wyższym szkołom oficerskim osobowości prawnej i uwłaszczenie ich.

Zanim uczelnie zdążyły nacieszyć się samodzielnością, przyszedł kryzys. Minister Klich bardzo ograniczył dotacje dla AON i AMW, podchorążówkom za to przyzwolił na otwarcie się na słuchaczy cywilnych oraz zamianę w placówki o statusie akademickim. „Chciałbym, aby jeszcze przed końcem 2011 roku szkoła w Dęblinie stała się akademią lotniczą kształcącą na poziomie magisterskim, także cywilów w jak największej liczbie oraz obcokrajowców”, powiedział 14 stycznia 2009 roku, kiedy podpisywał protokół przejęcia uczelni spod zarządu dowódcy SP. Dzień wcześniej podobne życzenie wyraził we Wrocławiu.

Otwarcie uczelni wojskowych na cywilny rynek edukacyjny nastąpiło prawie dziesięć lat temu. Od sześciu lat z budżetu ministra szkolnictwa wyższego finansowane są studia cywilne w akademiach, a od dwóch lat w WSO. Placówki te mogą prowadzić też badania naukowe na takich zasadach jak inne uczelnie publiczne w Polsce. To zmniejsza dla MON koszty ich utrzymywania, a zarazem pozwala zachować ich potencjał dydaktyczny. Resort obrony ponosi dziś około 45 procent kosztów działalności uczelni wojskowych. W 2010 roku 75 milionów złotych na dydaktykę i 140 milionów na badania wyłożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ponaddwukrotny wzrost dotacji stacjonarnej i ponadczterokrotny

środków na działalność badawczą w porównaniu z rokiem 2007).

Mimo ucywilniania szkoły nie utraciły militarnego sznytu: ich działalność jest w pierwszej kolejności podporządkowana potrzebom wojska, co utrwalono przez wprowadzenie od roku akademickiego 2009/2010 zasady corocznej konsultacji planów studiów i programów nauczania z „gestorami” odpowiednich korpusów osobowych.

Efektem zmian ostatnich czterech lat jest wzrost liczby studentów wojskowych – o 50 procent (z 1412 do 2177) i cywilnych – o ponad 65 procent (z 10 911 do 18 032). Uczelnie kształcą teraz ponad 20 tysięcy osób, z czego cywile stanowią prawie 90 procent, bo potrzeby

resortu obrony są niewielkie: przy stutysięcznych zawodowych siłach zbrojnych wystarczy około 400 podporuczników po studiach wojskowych i około 200 „awuców” rocznie.

Warto zauważyć, że i w metodzie uzupełniania szeregów oficerskich zaszły zmiany. Widać sens i dbanie o żołnierzy. Minister obrony zalecił ograniczyć nabór do studium oficerskiego cywilów na rzecz rozszerzenia dostępu do szlifów oficerskich podoficerom, którzy uzyskali wyższe wykształcenie. To odpowiedź na pretensje dowódców jednostek, skarżących się, że „awuce” są źle przygotowani do tego, aby zostać dowódcami plutonów, i nie mają pewnych kompetencji.

Faktycznie: w rekrutacji tegorocznej na 270 miejsc w studium oficerskim w Dęblinie i Wrocławiu 219 przeznaczono dla podoficerów, a 51 mogą zdobyć cywile, którzy ukończyli studia na kierunkach nieprowadzonych w szkołach wojskowych (z wyjątkiem 16 miejsc w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, dziesięciu pilotów i dziesięciu przeciwlotników): prawnicy, kapelani, finansiści czy psychologowie.

SZKOŁY Z CENZUSEM

Czesław Piątas, sekretarz stanu w MON, uznał dostosowanie szkolnictwa wojskowego do zredukowanych sił zbrojnych i liczby oficerów za dokonane. W odpowiedzi na apele prezydenta i szefa BBN do łączenia uczelni i skupienia się na edukacji żołnierskiej pytał w sejmie, czy mielibyśmy wrócić do sytuacji, gdy wojsko ma uczelnie tylko dla siebie i kształci tam jedynie w tych specjalnościach, których nie ma w cywilu, czy też– zgodnie z „Prawem o szkolnictwie wyższym” – mamy mieć uczelnię otwartą dla wszystkich. „Nasze szkoły stanowią część systemu szkolnictwa wyższego w kraju, są samodzielne, i to ich senaty decydują o tym, co się z nimi powinno dziać”.

Minister Koziej replikował, że akademia kształcąca oficerów nie musi być wyłącznie wojskowa, ale relacja 90:10 budzi zastanowienie. Zaledwie jeden poseł z połączonych komisji przyszedł mu w sukurs. Ludwik Dorn uznał, że jeśli 90 procent studentów uczelni wojskowych jest cywilami, to system obrony narodowej traci suwerenność nad swoim szkolnictwem. Andrzej Smirnow (PO), przewodniczący komisji edukacji i poseł sprawozdawca, nie widział problemu w ustalonych proporcjach studentów: „Każda uczelnia akademicka jest zarazem jednostką naukową. Bez prowadzenia badań nie może kształcić na poziomie wyższym. Zgadzamy się z postulatem prezydenta, że przy mniejszej armii, a więc i mniejszych potrzebach kształcenia oficerów, trzeba zadbać o jak najlepsze ich przygotowanie. I temu służy akademizacja – jej wstrzymanie zahamowałoby rozwój tych uczelni. Jeśli szkoły te mają istnieć, to zwiększenie ich potencjału naukowego jest konieczne”.

Przedstawiciele uczelni wojskowych zwracali uwagę, że napływ studentów cywilnych jest drugim, oprócz opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wskaźnikiem oceny jakości kształcenia. Do tej pory nie było wśród uczelni wojskowych przypadku, aby którykolwiek kierunek studiów otrzymał ocenę warunkową lub negatywną od PKA. To dobra wiadomość dla sił zbrojnych: lepsi podchorążowie, do których kształcenia na studiach stacjonarnych wrócono, to lepiej przygotowani podporucznicy.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegł, że skutek akademizacji będzie odwrotny od zamierzonego przez ustawodawców: „Dla rektora uczelni cywilno-wojskowej kształcenie podchorążych znajdzie się wśród priorytetów na ostatnim miejscu, jeśli w ogóle. Z roku na rok uczelnia taka będzie stawała się coraz bardziej cywilna. Interes polega na tym, aby mieć jak najwięcej studentów, bo z tego są pieniądze na rozbudowę infrastruktury i lepsze płace dla nauczycieli. A dziś rektor może zwiększać tylko liczbę słuchaczy cywilnych”.

NAUKA TO BIZNES

W latach 2007 2010 przychody uczelni wojskowych wzrosły o ponad połowę, głównie w obszarze działalności badawczej (o 140 procent, z 65 milionów złotych do 156 milionów). Wynika to z radykalnej aktywizacji WAT, która zwiększyła przychody badawcze prawie trzykrotnie, do 144 milionów złotych. Akademia z Bemowa uzyskuje już ponad połowę łącznych przychodów uczelni wojskowych (322,6 miliona). I więcej (45 procent) zarabia na działalności badawczej niż na dydaktyce (41 procent). Taka struktura przychodów jest zasługą dziesięcioletniego już dążenia do obniżania kosztów funkcjonowania uczelni i konsekwentnego budowania zespołów naukowych.

Właśnie w akademizacji, utechnicznieniu i innowacjach powinny naśladować WAT wyższe szkoły oficerskie, bo tylko taka oferta ma szansę długoterminowo utrzymać się na rynku. Jak na razie WAT uzyskuje ponad 92 procent całości przychodów osiąganych przez wszystkie uczelnie z działalności badawczej! Niewielki udział środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przychodach wyższych szkół oficerskich ( 8  p r o c e n t  w WSOSP) świadczy między innymi o niewielkim potencjale naukowym tych uczelni i małej aktywności na cywilnym rynku edukacyjnym. To zaniedbanie jest jednak winą tych decydentów, także w mundurach, którym zabrakło dobrych pomysłów lub woli ich wdrożenia w minionych dwóch dekadach. Senaty uczelni oraz naukowcy muszą się wykazać albo sytuacja na rynku zmarginalizuje ich placówki.

Nikt z żołnierzy nie chciał otwarcie polemizować ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w rozmowach prywatnych dawali wyraz irytacji wywołanej argumentami użytymi w uzasadnieniu weta. Ubolewali, że prezydent nie zaproponował żadnej alternatywy dla akademizacji WSO. „Może jego intencją jest skłonienie władz uczelni i kierownictwa resortu obrony do konsolidacji szkół”, wskazał jeden z komendantów. „Ale do tej pory doszło tylko do jednej, oddolnej fuzji uczelni wyższych: z Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Innych przykładów brak”.

Jest jasne, że dla 2 2,4 tysiąca słuchaczy nie opłaca się utrzymywać pięciu szkół, a zarazem trzeba kształcić ich na 23 kierunkach i w kilkudziesięciu specjalnościach, niekiedy pięciu dziesięciu rocznie, czemu nie podoła samodzielnie jedna uczelnia, wyłącznie wojskowa. Kierownictwo MON wyjścia z sytuacji upatruje w: optymalizacji wykorzystania zasobów dydaktycznych (poprzez wzbogacanie oferty, w tym zwiększanie liczby kierunków studiów oraz studentów cywilnych); zacieśnianiu współpracy skutkującym wzajemnym wsparciem w rozwoju kadr naukowych; wspólnym prowadzeniem badań i dydaktyki oraz w dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, szczególnie z badań naukowych istotnych dla obronności. Szkoły powinny też rozwijać zdolności do kształcenia cudzoziemców, w tym żołnierzy, ze względu na międzynarodowe ambicje państwa i wojska.

SPOKÓJ NA FRONCIE

Minister Klich w odpowiedzi z 19 kwietnia na dezyderat połączonych komisji obrony i edukacji stwierdził, że przyjęte kierunki zmian są prawidłowe, służą rozwojowi sił zbrojnych i całości gospodarki: „Uczelnie wpisują się w strategiczne kierunki rozwoju państwa, co jest zgodne z założeniami ustawy «Prawo o szkolnictwie wyższym». Resort obrony podziela pogląd o konieczności stworzenia perspektyw systematycznego rozwoju i stałego powiększania potencjału naukowo-dydaktycznego oraz stabilności finansowania”.

W innym tegorocznym dokumencie ministerialnym czytamy, że „wyższe szkoły oficerskie do 2012 roku powinny osiągnąć status uczelni akademickich”. Po obaleniu weta prezydenta będzie to dotyczyło już tylko WSOWL – ale tu nic nie zostało przesądzone. Wrocławska podchorążówka może nie zdołać uzyskać uprawnień do bycia akademią (nadawanie stopni doktora na dwóch kierunkach studiów), a w 2012 roku resortem obrony może kierować już inny minister. Warto się zastanowić, czy nie powinna ona zostać studium oficerskim – ośrodkiem doskonalenia zawodowego. Już bez pretensji do akademickości.

Akademizacja WSOWL nie wydaje się pewna z jeszcze jednej przyczyny: uporu prezydenta Komorowskiego. Na odprawie kierowniczej kadry sił zbrojnych 18 marca zapowiedział on, że oczekuje na propozycje, aby przed wakacjami mógł wydać postanowienie o głównych kierunkach rozwoju całych sił zbrojnych w latach 2013–2022. Minister Koziej ujawnił, że jednym z nich będzie konsolidacja szkolnictwa: „Byłoby bardzo roztropne, aby zmiany w szkołach wojskowych odbywały się w zgodzie z kierunkami rozwoju całych sił zbrojnych, które prezydent wkrótce określi”. Zatem, choć losy bitwy o Akademię Lotniczą zostały rozstrzygnięte, trudno uznać, że system szkolnictwa wojskowego wykrystalizował się na stałe.

Walka o pozycję

Na uczelniach wojskowych prowadzone są 23 kierunki studiów, w tym 14 technicznych oraz dziewięć humanistycznych i społecznych.

Wydziały uczelni mają 37 uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjat) i 22 II stopnia (magisterium). W porównaniu do 2007 roku przybyło dziesięć uprawnień. Najwięcej – 14 na poziomie I stopnia i 13 na poziomie II stopnia – ma WAT. Do tej pory nie było wśród uczelni wojskowych przypadku, aby którykolwiek kierunek studiów otrzymał ocenę warunkową lub negatywną od PKA.

Tego, że oferta uczelni z powodzeniem konkuruje na krajowym rynku edukacyjnym, dowodzą rankingi. W edycji 2010 klasyfikacji „90 najlepszych uczelni akademickich w Polsce” najwyższą, 42. pozycję spośród uczelni wojskowych uzyskała WAT (w 2009 roku 43.). AON uplasowała się na 65. miejscu (w 2009 roku 42.), AMW zajęła 74. pozycję (w 2009 roku 75.). Wśród politechnik od trzech lat 10. pozycję zajmuje WAT.

Głosy z sejmu

Poseł ANDRZEJ SMIRNOW

Zwróciliśmy rządowi uwagę w dezyderacie, że trzeba zastanowić się nad stabilnością finansowania uczelni wojskowych, aby nie musiały rozwijać się ponad miarę. Powinny kształcić tylu studentów, na ilu pozwala ich potencjał. Nie znaczy to, że już taką optymalną liczbę kształcą.

Poseł ZBIGNIEW DOLATA

Uczelnie wojskowe to instytucje, które po zmianie rządu pozwolą odtworzyć potencjał polskich sił zbrojnych. Należy zatem zrobić wszystko, aby zapędy likwidatorskie powstrzymać.

Poseł CZESŁAW MROCZEK

Ile ma być wojska w szkołach wojskowych? Jeśli przyjmiemy, że 100 procent, to mówmy też o konsekwencjach. Jeśli wyrugujemy stamtąd cywilów, to co z potencjałem tych uczelni? Niewykorzystany zmarnieje. Czy chcemy odizolować te szkoły od rynku akademickiego? Przecież jakość rodzi się w konkurencji, nie w zamknięciu.

Poseł LUDWIK DORN

Byłem zwolennikiem otwarcia uczelni wojskowych na cywilów, ale ujawniły się patologie celowościowo-funkcjonalne i zagrożenia. Polski system szkolnictwa wyższego masowo produkuje bezrobotnych absolwentów, bo oderwał się od wszystkiego poza zaspokajaniem ambicji lokalnych. To samo grozi szkolnictwu wojskowemu, i ustawa o AL dołącza do ciągu niepokojących zdarzeń. Jeśli trend ten nie zostanie zatrzymany, a nie zostanie, to za pięć–dziesięć lat ujawnią się negatywne skutki. Jeśli 90 procent studentów uczelni wojskowych jest cywilami, to system obrony narodowej traci suwerenność nad swoim szkolnictwem wyższym.

Poseł ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

Aprobatę dla przekształcenia „Szkoły Orląt” wyraziła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół w Polsce. Utworzenie AL w Dębinie było również konsultowane ze środowiskiem uczelni wojskowych i jest zgodne z ogólną tendencją rozwoju szkolnictwa wojskowego. Wychodzi naprzeciw wizji MON.

Komentarze posłów zanotowane w czasie dyskusji na posiedzeniu komisji 11 maja 2011 roku

Uczelniane męki

Z ministrem STANISŁAWEM KOZIEJEM o przyczynach braku zgody na akademizację szkół oficerskich rozmawia ARTUR GOŁAWSKI

POLSKA ZBROJNA: Minister Komorowski, kiedy odchodził z MON, zostawił następcom reformę szkolnictwa, minister Szmajdziński – niemal tak samo. Minister Sikorski stracił stanowisko tuż po zainicjowaniu zmian w szkolnictwie, minister Klich kończy kadencję z problemem szkolnictwa. Czy ciąży nad tym zagadnieniem jakaś klątwa?

STANISŁAW KOZIEJ: Jest najbardziej zapóźnioną w transformacji częścią sił zbrojnych. To wynik działań dwóch lobby: akademickiego i poselskiego. Wykładowcy w Dęblinie i Wrocławiu nie protestują przeciw próbie akademizacji szkół, bo jest ona dla nich korzystna. Posłowie zaś zabiegają o interesy instytucji z ich okręgów wyborczych. Minister obrony musi mieć siłę, by oderwać wojsko od lokalnego uwikłania politycznego i przełamywać lobby wewnątrz resortu.

POLSKA ZBROJNA: Zgłosił Pan zastrzeżenia do koncepcji akademizacji szkół oficerskich, które prezydent powtórzył w treści weta do ustawy o Akademii Lotniczej. Dlaczego?

STANISŁAW KOZIEJ: Od kilkunastu lat optuję za komasacją szkół wojskowych. Jeśli wojsko się redukuje, to nie może być tak, że szkolnictwo wojskowe utrzymuje stan posiadania, a nawet go zwiększa. Możliwe jest skupienie całego szkolnictwa wojskowego w jednej, dwóch uczelniach wyższych. Gdyby akademizacja nastąpiła 20 lat temu, uznałbym, że to dobry pomysł. Ale teraz jest na to za późno. Szkoły wojskowe miałyby rywalizować z cywilnymi o studentów w sytuacji, gdy jest coraz mniejszy popyt na usługi edukacyjne – z racji niżu demograficznego lub tendencji emigracyjnych wśród studentów? One nie wytrzymają konkurencji. I upadną w ogóle.

POLSKA ZBROJNA: Utworzenie AL miało aspekt konsolidacyjny. Uczelnie się nie łączyły, ale fuzja ta nie stała na przeszkodzie temu, aby mogły zrobić to w przyszłości.

STANISŁAW KOZIEJ: Dla mnie to fuzja wewnętrzna, dęblińska albo lotnicza. Z punktu widzenia całości systemu edukacji wojskowej utrwaliłaby ona rozproszenie uczelni. To zamysł antykonsolidacyjny. Jeśli tworzy się mocniejszą uczelnię, to trudno oczekiwać, że podda się ona później próbie łączenia z innymi. Zastanawiał się Pan, dlaczego z inicjatywą akademizacji szkół oficerskich nie wystąpił rząd?

POLSKA ZBROJNA: Minister obrony mógł uznać, że inicjatywa oddolna rozrusza środowiska tych szkół i przyniesie efekty szybciej niż działania resortu.

STANISŁAW KOZIEJ: Akademizacja szkół oficerskich jest rozwiązaniem systemowym. Mający tak dalekosiężne skutki projekt powinien zostać gruntownie przedyskutowany i przejść uzgodnienia międzyresortowe, a także być firmowany przez rząd, a nie przez grupę inicjatywną posłów kierujących się interesami wyborczymi.

POLSKA ZBROJNA: Minister Klich w styczniu 2009 roku otwarcie poparł akademizację.

STANISŁAW KOZIEJ: Sądzę, że wybrano drogę inicjatywy poselskiej, bo przeczuwano, że projekty ustaw nie zostaną zaakceptowane przez rząd, a w uzgodnieniach międzyresortowych ktoś zgłosi wątpliwości co do zamiarów MON, które my przedstawiliśmy. Poza tym, wybierając taką drogę, dano okazję posłom, aby mogli przed wyborami przypomnieć elektoratowi, jak troszczą się o interesy regionu.

POLSKA ZBROJNA: Przecież Pan urodził się na Lubelszczyźnie. I chce Pan być wyrodnym synem tej ziemi, przyczyniając się do likwidacji szkoły w tym niebogatym przecież regionie?

STANISŁAW KOZIEJ: Broń Boże! Nie chcę likwidacji szkoły w Dęblinie. Chcę uratować jej wojskowy charakter. Pochodzę z Lubelszczyzny i ludzie czasami patrzą na mnie podejrzliwie, dlaczego nie jestem lobbystą Akademii Lotniczej. Nie mogę nim być, bo leży mi na sercu interes całych sił zbrojnych i szczera wola uratowania uczelni dla wojska – uczelni bogatej w tradycje wojskowe, będącej symbolem polskiego lotnictwa. Już dzisiaj

decyzją ministra obrony przestała być uczelnią rodzaju sił zbrojnych, dowódca Sił Powietrznych ma na nią jedynie pośredni wpływ. Gdy stanie się akademią, nawet minister obrony będzie miał tu niewiele do powiedzenia.

POLSKA ZBROJNA: I jeszcze jest Pan profesorem, generałem. Może nie lubi Pan środowiska akademickiego albo lotników?

STANISŁAW KOZIEJ: Lubię, są mi bardzo bliscy, ale jestem szefem BBN i odpowiadam za strategiczne widzenie bezpieczeństwa państwa. Niestety, z punktu widzenia całych sił zbrojnych akademizacja WSO jest rozwiązaniem nieracjonalnym. Wiem, że nie jestem osamotniony w poglądach na kierunki zmian w szkolnictwie wojskowym. Są w MON oficerowie, którzy przyznają, że rozproszenie nie jest racjonalne, ale oficjalnie się pod taką tezą nie podpiszą, skoro kierownictwo resortu myśli inaczej. To naturalne. Nawiasem mówiąc, czasami z zażenowaniem patrzę na „męczarnie” oficerów przyprowadzanych gremialnie do sejmu na różne debaty polityczne o sprawach wojska. To naganna praktyka. Kiedyś naczelnik państwa marszałek Józef Piłsudski przychodził z szablami do sejmu. Ale to nie najlepsza tradycja i nie najlepszy sposób udziału żołnierzy w parlamentarnych i politycznych debatach dotyczących spraw armii, w tym nawet szkolnictwa wojskowego.

POLSKA ZBROJNA: Jeszcze mnie Pan nie przekonał.

STANISŁAW KOZIEJ: Załóżmy, że jako rektor szkoły w Dęblinie zostaje Pan tam rektorem akademii. Co jest teraz dla pana najważniejsze?

POLSKA ZBROJNA: Interesy uczelni.

STANISŁAW KOZIEJ: Te interesy polegają na tym, aby przyjąć i utrzymać jak najwięcej studentów, bo z tego są pieniądze – można rozbudować infrastrukturę i lepiej płacić wykładowcom. A jakich studentów może mieć pan dziś najwięcej?

POLSKA ZBROJNA: Cywilnych.

STANISŁAW KOZIEJ: I obojętne, na jakich kierunkach i specjalnościach. Uruchomi pan zarządzanie turystyką, kulturoznawstwo, medycynoznawstwo oraz wszelkie inne modne „znawstwa”, jeśli tylko będzie na nie, nawet chwilowy, popyt w okolicach. Aby tylko młodzież zapisała się na studia, żeby uczelnia inkasowała dotację dydaktyczną z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

POLSKA ZBROJNA: Nie otworzę nowych kierunków, a na pewno nie zdobędę dla nich słuchaczy, jeśli nie oceni ich pozytywnie Państwowa Komisja Akredytacyjna. A i tak głównym źródłem utrzymania pozostanie mi dotacja na kształcenie podchorążych. Minister obrony, dzieląc pieniądze, będzie wpływał na funkcjonowanie akademii.

STANISŁAW KOZIEJ: Ilu zamówi podchorążych? Kilkudziesięciu rocznie? Ich kształcenie nie będzie takie drogie – szkoła potrafiłaby bez nich przetrwać. Przecież już dzisiaj słuchacze wojskowi stanowią tylko 10 procent wszystkich studiujących w całym szkolnictwie wojskowym. Na poziomie studenckiego kształcenia potencjał uczelni jest dziesięć razy większy od realnych potrzeb wojska. Jaki ma to sens? Chyba że pójdziemy tropem myślenia poseł Krystyny Łybackiej, która taką sytuację traktuje jako formę sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. To zaiste rewelacyjna koncepcja: przy każdym podchorążym postawić dziewięciu studentów cywilnych i mamy „zdrową” kontrolę cywilną nad wojskiem niemal od żołnierskiej kołyski. Nie o to chodzi. Praktyczny efekt jest taki, że dla rektora uczelni kształcenie wojskowych znajdzie się na ostatnim miejscu wśród priorytetów, jeśli w ogóle się znajdzie. Z roku na rok uczelnia ta będzie stawała się bardziej cywilna. Wykładowcy nie znajdą motywacji do rozwijania specjalizacji wojskowych, bo gros przychodów szkół będzie pochodził z edukacji cywilów. „Odwojskowianie się” uczelni poprzez ten trend jest poważnym zagrożeniem dla sił zbrojnych. Spośród wszystkich kształconych i szkolonych w uczelniach wojskowych (studenci, doktoranci, uczestnicy wszelkich kursów i studiów podyplomowych) tylko jedną czwartą stanowią żołnierze. Czyli potencjał dydaktyczny – zgromadzony w trzech akademiach i dwóch szkołach oficerskich – już dzisiaj czterokrotnie przerasta rzeczywiste potrzeby sił zbrojnych. Wystarczyłyby zatem jedna, dwie wyższe uczelnie wojskowe. To także zracjonalizowałoby śmieszną strukturę całego systemu szkół wojskowych, w których jest więcej wyższych uczelni (pięć) niż szkół podoficerskich (trzy). To tak, jakby w systemie edukacyjnym państwa było dwa razy więcej uniwersytetów niż szkół średnich.

POLSKA ZBROJNA: Nie ma jednak gwarancji, że zintegrowana akademia lub uniwersytet podąży tą samą drogą. Ona też będzie musiała być cywilno-wojskowa, a cywile z czasem zdominują podchorążych.

STANISŁAW KOZIEJ: Ale szkolenie zgrupowanych w jednej uczelni dwóch−trzech tysięcy podchorążych będzie bardziej ekonomiczne niż przy rozbiciu na setki podchorążych w pięciu czy sześciu ośrodkach.

POLSKA ZBROJNA: Jak skłonić niezależne senaty autonomicznych szkół do połączenia?

STANISŁAW KOZIEJ: Jeśli one chcą akademizacji i odrębności, to resort powinien zrezygnować z tych uczelni. Niech wiodą żywot cywilny. MON mogłoby wtedy zorganizować system kształcenia i szkolenia stricte wojskowego poprzez skoncentrowanie edukacyjnego potencjału cywilno-wojskowego na potrzeby szkolenia kadry w jednym miejscu. Taką koncepcję przedstawiałem ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, który poszedł dalej niż ja – zaproponował szybkie powołanie uniwersytetu obrony narodowej.

POLSKA ZBROJNA: Ale środowiska akademickie i studenckie ją oprotestowały.

STANISŁAW KOZIEJ: Minister Szczygło wycofał się z reformy, ustąpił przed studentami, którzy przychodzili i krzyczeli pod siedzibą MON. To nie najlepsza metoda rozwiązywania problemów.

POLSKA ZBROJNA: Słowo „akademia” w nazwie daje prestiż, ale i bez niego szkoły oficerskie mogą już teraz, uruchamiając nowe kierunki studiów, spełniać wymogi bycia akademiami. Przeczekają niejednego ministra.

STANISŁAW KOZIEJ: Po usamodzielnieniu są w części poza kontrolą ministra obrony. Ale z szefa resortu nikt nie zdjął odpowiedzialności za system edukacji i szkolenia na potrzeby wojska. To, że uczelnie będą się usamodzielniać i zajmować cywilnymi studiami, nie ma nic wspólnego z poprawianiem systemu szkolenia wojskowego. Ja jestem zwolennikiem stworzenia jednej porządnej uczelni wojskowej na bazie WAT, bo ona ma wszelki potencjał ku temu. Już dzisiaj mogłaby zapewne przejąć kształcenie całej puli podchorążych. Warto ją rozbudować o wydziały zarządzania dowódczego i humanistyczne, aby mogła prowadzić pełne profile kształcenia oficerów.

POLSKA ZBROJNA: Z wydziałami zamiejscowymi?

STANISŁAW KOZIEJ: W okresie przejściowym ich istnienie może być niezbędne. Konsolidacja systemu edukacji i szkolenia nie zajmie roku czy dwóch lat. Musi upłynąć cykl edukacyjny – trzy lata lub pięć lat. Program zmian można nawet rozpisać na dekadę.

POLSKA ZBROJNA: To chciałby Pan kandydatów na pilotów i marynarzy edukować w Warszawie.

STANISŁAW KOZIEJ: Specjalistyczne szkolenie zawodowe mogłoby się odbywać w centrach – w Dęblinie, Gdyni czy innych miejscach praktycznego, w tym poligonowego szkolenia. Nie widzę więc docelowo konieczności utrzymywania zamiejscowych samodzielnych komórek dydaktycznych akademii wojskowej. Powinna też powstać druga uczelnia, której dziś nie ma.

POLSKA ZBROJNA: Akademia Bezpieczeństwa Narodowego. O potrzebie jej utworzenia przekonywał Pan posłów w 2006 roku. Bez skutku.

STANISŁAW KOZIEJ: Nowa jakość wcześniej czy później powstanie. ABN zajmowałaby się kształceniem w dziedzinie zintegrowanego bezpieczeństwa państwa. Warto ją powołać na bazie AON, która częściowo już taką rolę pełni. I tylko tyle z obecnego wojskowego szkolnictwa wyższego powinno zostać. Innymi słowy – na bazie istniejącego dziś potencjału szkolnictwa wojskowego należałoby zbudować dwie uczelnie wyższe: jedna to połączona akademia wojskowa na potrzeby sił zbrojnych i jedna bezpieczeństwa narodowego jako uczelnia ponadresortowa, na potrzeby całego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ale mogą pojawiać się rozwiązania pośrednie. Może będziemy redukować je co kilka lat i osiągniemy kompromis między stanem obecnym a optymalnym, na przykład zostawimy trzy uczelnie. Będzie to ni pies, ni wydra, ale może się okazać koniecznością polityczną. Pewne jest, że prezydent to zwolennik mocnej konsolidacji. Jeśli więc kierownictwo MON obierze ten kierunek zmian, może liczyć na silne poparcie zwierzchnika sił zbrojnych. W prezydenckim postanowieniu w sprawie głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych na lata 2013−2022, które powinno się ukazać przed wakacjami, chcemy zasygnalizować potrzebę konsolidacji szkolnictwa wojskowego. Nie podamy oczywiście konkretnych propozycji, bo to nie nasza rola.

POLSKA ZBROJNA: A czy nie jest tak, że praprzyczyną weta w sprawie akademizacji są animozje między Panem a ministrem Klichem z czasów, kiedy był Pan jego doradcą?

STANISŁAW KOZIEJ: W żadnym wypadku. Zresztą nie było między nami żadnych animozji. Po prostu różniliśmy się w sprawach merytorycznych, a to coś zupełnie normalnego. Do tego, co mówię teraz, namawiałem wcześniej ministra Sikorskiego, gdy byłem jego zastępcą. Zresztą nie musiałem nawet bardzo namawiać, bo mieliśmy podobne zdanie na ten temat. Przekonywałem też ministra Klicha, gdy byłem jego doradcą – przedstawiłem mu w sumie z kilkadziesiąt różnych raportów i notatek. Gdy moje pomysły nie były akceptowane, zrezygnowałem ze stanowiska, bo uważam, że nie powinienem firmować swoim nazwiskiem rozwiązań, które nie wydają mi się logiczne. Gdy przyszedłem do BBN, zdania nie zmieniłem. Jestem wierny pewnej logice rozumowania – niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię.

STANISŁAW KOZIEJ jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Fot. Marian Kluczyński i BBN

+/-
Dodaj swój komentarz do tego artykułu
Imię:
E-mail:
 
Tytuł:
 
Akceptuję regulamin
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj nowy

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Powrót na stronę główną

Reklama
Podziel się

Galerie zdjęć