Warszawa, dnia 15 stycznia 2002 r.      Nr 1     PoprzedniPoz. 29Następny

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 stycznia 2002 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

(Mon. Pol. Nr 1, poz. 29)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 2 Prezesa rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. (poz. 29)

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

§ 1. Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej "Ministerstwem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.

§ 2. 1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

2) Departament Administracyjny,

3) Departament Budżetowy,

4) Departament Infrastruktury,

5) Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego,

6) Departament Kontroli,

7) Departament Polityki Obronnej,

8) Departament Polityki Zbrojeniowej,

9) Departament Prawny,

10) Departament Wychowania i Promocji Obronności,

11) Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji,

12) Departament Współpracy Międzynarodowej,

13) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

14) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

15) Biuro Prasy i Informacji,

16) Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1,

17) Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego - P2,

18) Generalny Zarząd Operacyjny - P3,

19) Generalny Zarząd Logistyki - P4,

20) Generalny Zarząd Planowania Strategicznego - P5,

21) Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6,

22) Generalny Zarząd Wsparcia - P7,

23) Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 16-23, tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister.

§ 4. Minister może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę i skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

Opublikowane w internecie przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Oddział Dom Wydawniczy ABC http://www.abc.com.pl/


Poprzedni | Następny
Roczniki | Spis rocznika | Spis numeru
© 2004 Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o.
oddział Dom Wydawniczy ABC